หนา เวบ ใหม

  • le-pure-165.jpg

เลอ เพยว โฮ เท ล เชยงใหม

โรงแรม เลอ เพยว เชยงใหม ตง อย ท เขต เมอง เกา ใน เชยงใหม โดย เปน ตว เลอก ยอด นยม ของ เหลา นกทองเทยว จาก ท น ผ เขา พก สามารถ ไป ยง ทก ท ใน เมอง อน ม ชวตชวา น ได อยาง งายดาย ดวย ทำเล ท สะดวก สบาย ของ โรงแรม คณ สามารถ เดนทาง ไป ยง สถาน ท ท ตอง ไป ชม ให ได ของ เมอง ได อยาง งายดาย

เพลดเพลน ไป กบ บรการ และ สง อำนวย ความ สะดวก ท เหนอ กวา ได ท โรงแรม ใน เชยงใหม ผ เขา พก สามารถ เพลดเพลน ไป กบ ฟร, Ви-Фи ทก หอง, ระบบ ความ ปลอดภย 24 ชวโมง, แมบาน ทำความ สะอาด ราย วน, บรการ สง ของ เมอ เขา พก ใน ทพก ท ยอด เยยม แหง น

ผ เขา พก สามารถ เลอก หอง พก จาก 40 หอง ทก หอง ให ความ รสก สงบ และ กลมกลน อยาง แทจรง นอกจาก น โรงแรม ยง เตรยม กจกรรม นนทนาการ หลากหลาย ไว รองรบ การ เขา พก ของ คณ อม เอม กบ บรการ ท ไมม ใคร เทยบ และ ทำเล ท ตง ท ด เลศ ได ท โรงแรม เลอ เพยว เชยงใหม